วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 17


สรุปงานวิจัย เรื่อง  การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จังหวัดบึงกาฬ : กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลา

                  การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานคณิตศาสตร์ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ในวงรอบที่ 1 ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในเรื่องการนับ การรู้ค่าตัวเลขและการจับคู่ อยู่ในระดับดีถึงดี มากผลเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ในวงรอบที่ 2 โดยพัฒนาเรื่องการเปรียบ เทียบและการเรียงลำดับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

                  โดยสรุป กระบวนการวิจัยปฏิบัติการวงจรลำดับเวลาสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับปฐมวัยได้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ครูสามารถนำกระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลานี้ ไปใช้ใน การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   

                                                                         
 

บันทึกการเรียนครั้งที่ 16


วันอังคารที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมการเรียนการสอน

- อาจาย์ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชานี้

    1. ความรู้ที่ได้มีอะไรบ้าง

         -ได้รู้หลักการ ความหมาย ความสำคัญ ในวิชานี้
         -ได้รู้วิธีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
         -ได้รู้ว่าสื่อที่ใช้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ในคณิตศาสตร์ควรจะเป็นอย่างไร
         -ภาษาเเละคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
        -สาระสำคัญ ประสบการณ์ในการสอน 
        -สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนต่อไปได้


    2. ทักษะที่ได้มีอะไรบ้าง

        -ได้เทคนิคและวิธีการสอนที่ถูกต้อง
        -ได้วิธีการทำสื่อที่หลากหลาย
        - ทักษะการเขียนกระดาน
        - ทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน

    3. วิธีการสอน

         -อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และมีการใช้สื่อมาสอนที่หลากหลาย เช่นการสอนโดยใช้เเม๊ปปิ้ง การนำสื่อจริงมาใช้


          

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15


วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมการเรียนการสอน
สอบสอน
หน่วยอวัยวะภายนอกของร่างกาย

วันที่1
ส่วนประกอบของอวัยวะภายนอก(นางสาวชวนชม)

     -การใช้คำถาม
     -เด็กๆอวัยวะภายนอกมีอะไรบ้างค่ะ
     -เด็กๆรู้จักอวัยวะภายนอกอะไรบ้างค่ะ
     -เด็กๆบอกครูได้ไหมว่าอวัยวะภายนอกของเด็กๆมีอะไรบ้างค่ะ

สิ่งที่ต้องปรับ

      -ต้องมีภาพมาแปะใช้คำเขียนไม่ได้
      -ต้องเขียนชื่ออวัยวะภายนอกให้ครบ ถ้าเด็กตอบไม่ครบก็ต้องเขียนให้ครบ

วันที่2
 เรื่องลักษณะของอวัยวะภายนอก(นางสาวรัตติยา)

สิ่งที่ต้องปรับ

       -เราไม่จำเป็นต้องเอามาทุกอย่าง
       -ให้เด็กสังเกตอวัยวะของเพื่อน(สังเกตจากของจริง)
       -ให้เด็กๆดูรูปร่างของเพื่อนเเละสัมผัส สี พื้นผิว รูปทรง

วันที่ 3
 เรื่อง หน้าที่ของอวัยวะภายนอก (นางสาวนีรชา)

สิ่งที่ต้องปรับ

       -เพิ่มการร้องเพลง
       -ควรทำมายเเม็ฟ และมายแม็ฟต้องมีภาพติดแทนสัญญลักษ์
       -บอกหน้าที่ของอวัยวะในเพลงหลังจากนั้นค่อยบอกส่วนอื่นๆ

-สรุปคืออวัยวะมีหน้าที่เเตกต่างกัน

วันที่ 4
 เรื่อง ประโยชน์ของอวัยวะภายนอก (นางสาวจุฑามาศ)
สิ่งที่ต้องปรับ

       -ต้องบอกให้ถึงประโยชน์ เช่น มือที่ให้เราสามารถถือของจากตลาดไปให้แม่ที่บ้านได้ มือสามารถทำอาหารให้เรากินได้

วันที่ 5
 เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก (นางสาวสว่างจิตร์)

สิ่งที่ต้องปรับ

        -ต้องหาภาพที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
        -สอนสิ่งที่ไม่มีโอกาสทำในห้องเรียน
                 


บันทึกการเรียนครั้งที่ 14


วันอังคารที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอบสอนกลุ่มที่4
หน่วยเรื่องกระดุม
 วันที่ 1

  นำเข้าสู่บทเรียนโดย
    1.  ครูร้องเพลง    
    2.ครูเเจกภาพที่เป็นจิกซอ รูปกระดุม ให้เด็กเป็นบางคน
    3. .ให้เด็กนำภาพที่ได้มาต่อหรือวางให้เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์
    4. เด็กๆบอกคุณครูซิค่ะว่า เป็นภาพอะไร

ชนิดของกระดุม

   - กระดุมที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างค่ะ เด็กบอกเเละครูก็เขียนตามที่เด็กบอกไว้บนกระดาน
เด็กๆอยากทราบไหมค่ะว่าในขวดนี้มีกระดุมทั้งหมดกี่เม็ด
(อยู่ในการคาดคะเน คือการวัดเเบบไม่เป็นทางการ)
- ครูนับกระดุมในขวด
1 2  3 4 5 6 7 
ลักษณะของกระดุม
กระดุมโลหะ กับ กระดุมอโลหะ จะรู้ได้อย่างไรก็ใช้เเม่เหล็กมาดูด

วันที่ 2
  -ครูส่งกระดุมให้เด็กๆดู

วันที่ 3
  -ถามประโยชน์ของกระดุมว่ามีประโยชน์อย่างไร

วันที่ 4
   -การดูเเละรักษากระดุม
   -การนับเเละจับสีของกระดุม       

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13


วันอังคารที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

กิจกรมมการเรียนการสอน

วันนี้เรียนร่วมทั้ง 2 กลุ่ม เพราะอาจารย์นัดคุยเรื่องกิจกกรรมของคณะศึกษาศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้

   - รำไทย (นางสาวสว่างจิตร์)
   -ร้องเพลง(นางสาวรัตติยา)
   -พิธีกร(นางสาวปราณิตา เเละนางสาวรุ่งนภา)
   -โฆษณา(นางสาวนิศาชลเเละนางสาวละไม)

การเเสดงโชว์

    -ลิปซิ้งเพลง(นางสาวจุฑามาศเเละนางสาวนีรชา)
    -เต้นประเพลง(นางสาวพลอดปภัส นางสาวเกตวดีเเละนางสาวมาลินี)
    -ละครใบ้(นางสาวอัจฉราเเละนางสาวจันทรสุดา)
    -ละครตลก(นางสาวดาราวรรณ นางสาวชวนชม เเละนางสาวณัฐชา)

ผู้กำกับหน้าม้า

    -นางสาวนฎาเเละนางสาวพวงทอง

เเละอาจารย์ถามว่าเนื้อหาที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เราสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างไรบ้าง


                                                      

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12


วันอังคารที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

กิจกรรมการเรียนการสอน

เเต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน่วยของตนเอง

หน่วยเรื่องขนมไทย
วันที่ 1

จับคู่
- ภาพกับคำ เเละภาพกับตัวเลข
-รูปภาพกับรูปภาพ
-ความสัมพันธ์สองแกน

การเเยกประเภท

-ขนมชั้น รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
-ขนมถ้วยรูปทรงกลม
-ขนมเม็ดขนุนรูปวงรี

วันที่ 2

การเเยกประเภทของขนม
นับจำนวน
จับคู่ภาพ

หน่วยเรื่องข้าว
วันที่ 1

ส่วนประกอบของต้นข้าว
ลักษณะของต้นข้าว
     -เมล็ดข้าวสารเจ้า
     -เมล็ดข้าวสารเหนียว
     -เมล็ดข้าวเหนียวดำ

วันที่2

การเก็บรักษาข้าว เพื่อไว้กินนานๆ ป้องกันมอด
ภาชนะที่เก็บข้าวมาให้เด็กดู

- ถัง
- กระบุง
- กระสอบ
- ยุ้งฉ่าง

รูปเรขาคณิตของภาชนะเก็บรักษาข้าว

-วงกลม  -สามเหลี่ยม  -สี่เหลี่ยมจัตุรัส  -สี่เหลี่ยมพื้นผ้า -ทรงกระบอก
ที่เก็บข้าวมี4 ชนิด
-เก็บข้าวไว้ในถังเด็กๆเก็บไว้ที่บ้าน
- เก็บไว้ในกระสอบเก็บเพื่อเราจะเอาไปขาย 
-ยุ้งฉ่างไว้เก็บข้าวเปลือก

หน่วยเรื่อง กล้วย

ชนิดของกล้วย
ชื่อของกล้วยเเต่ล่ะชนิด
ข้อควรระวัง
   - ผูกเรื่องเป็นนิทาน
   -ต้นกล้วยอยู่หลังบ้าน (ตำเเหน่ง)
   -เดินไปสวนหลังบ้านผ่านอะไรบ้าง
   -เอาไม้มาพยุงต้นกล้วยให้มันสูงขึ้น (สูง-ต่ำ)
   -ล้อมรั่วไม่ให้กล้วยหาย (พื้นที่)

การขยายพันธ์กล้วย

-ใช้กระดาษวัด ตัดกระดาษเป็นรูปมือ
-ขุดดิน เอาหน่อกล้วยมาปลูก พรวนดิน รดน้ำ
-ใน1เเถวมีต้นกล้วยกี่ต้น
-เเบ่งกลุ่มที่ขยายพันธ์กล้วยได้มากที่สุด


                                                                                    

บันทึกการเรียนครั้งที่ 11


วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2556

กิจกรรมการเรียนการสอน

      วันนี้อาจารย์สอนหน่วยเรื่องขนมไทย

          -การใช้คำถามกับเด็ก เช่น ขนมไทยที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างค่ะเเล้วเด็กๆรู้จักขนมไทยไหมค่ะ
ไหนเด็กๆลองบอกสิค่ะว่าขนมไทยที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูมีรูปร่างคล้ายกับอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะ